Obchodné podmienky

Váš bezpečný nákup je pre nás prioritou, preto je dôležité, aby naše obchodné vzťahy boli čisté, jasné a korektné. Ich základom je platná legislatíva. Hlavne Obchodný a Občiansky zákonník.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese livia@studiolivia.sk 

Tento dokument slúži na upresnenie a doplnenie obchodných podmienok konkrétne na naše služby. Hlavným predmetom činnosti sú konzultačné a poradenské služby v oblasti zdravého životného štýlu a osobnostného rozvoja, a tiež workshopy, kurzy, semináre, osobne-offline aj online, ponúkané na weboch www.studiolivia.sk.

Objednávka - návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára. Táto objednávka je považovaná za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodné podmienky obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii pred tým, ako nakúpite. Prečítajte si ich prosím pozorne, ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma pred odoslaním objednávky. Kliknutím na dokončenie nákupu zároveň súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

V OP nájdete všetky podstatné informácie. Situácie, ktoré tu nie sú popísané sa riadia právnymi predpismi SR, a uplatnia sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Obchodné podmienky (OP) sú platné pre elektronicky uzatvorený obchodný vzťah na tejto webovej stránke, medzi Prevádzkovateľom/Predávajúcim a Kupujúcim.

 

Prevádzkovateľ/Predávajúci: 

Lívia Mészárosová, IČO 37232266, so sídlom J.Fučíka 797, 92522 Veľké Úľany, Zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Galante sp.č.: Žo-A2000/13080, reg.č. 366/2000.  alebo 

Win Win Life s.r.o., IČO 50319728, DIČ 2120271307, so sídlom J.Fučíka 797, 92522 Veľké Úľany 

Kupujúci: je ten, kto si objedná a uhradí prostredníctvom webového formulára na www.studiolivia.sk  niektorý z mojich online produktov alebo služieb/konzultácií a uzavrie tým so mnou ako Predávajúcim kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje ako súkromná osoba. Ak do objednávky uvedie fyzická osoba IČO, budeme ho považovať a jednať s ním ako s podnikateľom.

Online produkt predstavuje vzdelávacie a informatívne produkty virtuálnej povahy, ktoré je možné zakúpiť cez vyššie uvedené webové stránky. Po zaplatení kúpnej ceny obdrží spotrebiteľ spravidla neobmedzený prístup k online produktu. Prípadné odchýlky budú Predávajúcim zverejnené v podmienkach predaja pri konkrétnych online produktoch.

Konzultácia/terapia predstavuje poradenskú službu poskytovanú prostredníctvom  telefonického, či online hovoru, prípadne osobne na vopred dohodnutom mieste. Konzultáciu je možné objednať prostredníctvom formulára na weboch predávajúceho. Trvanie konzultácie a cenu si zvolí spotrebiteľ v elektronickom formulári pri objednávke.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva služby a produkty cez webové rozhranie, automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

Popis produktov a služieb je popísaný na webovom rozhraní. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webstránkach ku konkrétnej službe, či produktu.

Cena produktov a platba

Cena jednotlivých služieb a produktov je uvedená pri produkte na príslušnom webovom formulári a je platná po celý uvedený čas. Zvýhodnená cena je uvedená v konkrétnom formulári alebo je poskytnutý kód na zľavu.

Ceny sú uvedené s DPH. Nie som platca DPH.

Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri službe/produkte v okamihu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári).

Pokiaľ sme sa nedohodli výslovne inak, som povinná vám poskytnúť služby, dodať produkty až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Spôsob platby

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Bezhotovostným bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni). Pokyny k platbe v podobe faktúry alebo zálohovej faktúry obdržíte v maily, potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe zadajte, prosím, príslušný variabilný symbol, aby bola platba rýchlejšie spárovaná a tým bude produkt čo najskôr dodaný. Možnosť bezhotovostnej platby platobnými kartami bude prípadne uvedená ako ďalšia možnosť v objednávkovom formulári, zabezpečeným a dôveryhodným poskytovateľom.

Ďalšie možnosti môžu byť dohodnuté v konkrétnom čase medzi nami. Kúpna cena sa hradí v Eurách.

Splatnosť kúpnej ceny je v prípade bezhotovostného prevodu 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre alebo faktúre. Kúpna cena je uhradená v okamihu pripísania čiastky na bankový účet.

Dodacie podmienky

Spôsob dodania: Po úhrade služby konzultácia/terapia sa telefonicky dohodne termín osobnej alebo online, či telefonickej konzultácie. 

Platnosť zakúpenej služby je 3 mesiace od zaplatenia. Po uplynutí tejto lehoty je cena nevratná. Dohodnúť vrátenie ceny konzultácie je možné, dôležitá je komunikácia.

V prípade dohodnutého termínu, ak klient nepríde na osobné alebo online stretnutie bez oznámenia, cena je nevratná. 

Zmena termínu je možná, ideálne najneskôr do 24 hod. pred termínom alebo skôr- ihneď ako to budete vedieť.

Dodacie podmienky online produktov budú aktuálne doplnené v OP alebo pri konkrétnom produkte.

 

Záruka, odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok, vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od zakúpenia produktu/služby. V prípade nejasností má kupujúci právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. 

Nad činnosťou Poskytovateľa dohliada ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru

 

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje. Zákazník sa tak vyhne zbytočným nezdarom. 

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu vychádza z osobného štúdia, štúdií v praxi a z vlastných skúseností. Vaša situácia môže byť odlišná, preto neexistujú záruky na rovnaké alebo podobné výsledky. V žiadnom prípade poradenstvo nenahrádza lekársku starostlivosť. V prípade potreby sa obráťte na lekára.

V týchto OP nájdete všetky podstatné informácie. Situácie, ktoré tu nie sú popísané sa riadia právnymi predpismi SR, a uplatnia sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 1.1.2022, upravené 6.4.2022

Potrebujete pomoc?

Napíšte mi na livia@studiolwwl.sk alebo volajte na 0905 820 376