Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Váš záujem o náš web a služby nás veľmi teší. Záleží nám na tom, aby se sa cítili pri prezeraní príjemne a bezpečne. Vážime si Vašu dôveru a ochranu osobných údajov berieme vážne a pracujeme s nimi tak, aby boli v bezpečí.

Ako návštevník webu www.studiolivia.sk, náš zákazník, klient, zverujete nám svoje osobné údaje. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len GDPR,  platné od 25.5.2018).

1. Kto je správca Vašich osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.studiolivia.sk, je Lívia Mészárosová, IČO 37232266, so sídlom Júliusa Fučíka 797/45, 925 22 Veľké Úľany, zapísaná na Okresnom úrade Galanta, č.živ.reg. 202-8899. E-mail: liviam@studiolivia.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním osobných údajov budú pomáhať.

2. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť na mňa obrátiť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať na tel. č.  0905 820 376 alebo na e-mail liviam@studiolivia.sk

3. Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Podľa článku 13, GDPR splníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov. Umožníme a podporíme uplatnenie a plnenie Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

4. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Marketing – zasielanie newslettrov. Vaše osobné údaje (meno, e-mail), pohlavie, na čo klikáte v e-maili, kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Pokiaľ ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po obdobie trvania Vášho záujmu.
 • Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu trvania Vášho záujmu.
 • V oboch prípadoch môžete záujem - súhlas kedykoľvek odvolať, použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili. 
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu trvania Vášho záujmu. udelenia súhlasu. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografická dokumentácia, referencia. Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než Váš súhlas odvoláte. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestaví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

5. Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, ktoré stránky si prezeráte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné si prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači kedykoľvek zakázať. 

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Vaše údaje chránime ako svoje vlastné. Prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

 

7. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o mlčanlivosti., ako externý spolupracovník na účtovnícke služby. Naši partneri sú overení a spoľahliví, sú viazaní diskrétnosťou, mlčanlivosťou, sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov a spracovávajú osobné údaje v súlade s GDPR.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov: Účtovníčka: Denisa Botliková - D M, IČO 35199202 
Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení alebo majú svoje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade s GDPR zverejnené na svojich stránkach – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy: 

 • MioWeb s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002 - poskytuje nám hosting našich webov a aplikácie, pomocou ktorých spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.mioweb.cz/obchodni-podminky - bod 14. Menovite sú to tieto aplikácie: MIOWEB = nástroj na tvorbu webov a všetkých typov formulárov pre zber dát 
 • SMARTSELLING a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno - poskytuje nám email marketingový nástroj a partnerský systém spolupráce, pomocou ktorých spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://smartselling.cz/obchodni-podminky/ - bod 15. Menovite sú to tieto aplikácie: SMARTEMAILING = email marketingový nástroj slúžiaci na správu emailových kontaktov a ich zaraďovanie do príslušných mailingových zoznamov podľa Vášho záujmu, tvorbu registračných formulárov, rozosielanie newsletterov, emailových seriálov a marketingových kampaní
 • FAPI Business s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 07671563 - poskytuje nám online predajný a fakturačný nástroj, pomocou ktorého spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://fapi.cz/wp-content/uploads/2018/12/Obchodni-podminky-FAPI.pdf - bod 14. Menovite je to aplikácia: FAPI = nástroj pre online predaj a fakturáciu, kde vytvárame predajné objednávkové formuláre
 • Google Inc. - so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - využívame služby Google Analytics v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • Facebook Inc. - so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA - využívame služby Facebook Pixel v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať služby ďalších aplikácií alebo spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše údaje nebudeme predávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu. Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Lívia Mészárosová (ako živnostník) mám v niektorých prípadoch zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracovania. Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
 • Právo na prenositeľnosť údajov. Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke 0905 820 376, poslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: Lívia Mészárosová, IČO 37232266, so sídlom Júliusa Fučíka 797/45, 925 22 Veľké Úľany alebo e-mail liviam@studilivia.sk.
 • Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.
 • Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomíme.
 • Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných správ. E-maily s inšpiráciami, článkami, produktami, službami Vám zasielame pokiaľ ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete kedykoľvek ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

10. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Z akého právneho titulu spracúvame Vaše osobné údaje?

Online objednávky služieb
Pokiaľ si u nás objednáte akúkoľvek službu alebo elektronický produkt, potrebujeme od vás fakturačné a kontaktné údaje, návrh termínu na stretnutie či konzultáciu. Tieto údaje teda zbierame z titulu:

 • zákonnej povinnosti pre vystavenie zmluvných alebo fakturačných dokladov,
 • a/alebo plnenia zmluvy, nakoľko na základe vašej objednávky zabezpečujeme aj úkony spojené so zasielaním transakčných správ, predajných dokladov alebo s doručením elektronického produktu,
 • a/alebo oprávneného záujmu pre prípadné zaslanie upomienky k nezaplatenej faktúre alebo k zaslaniu iných správ súvisiacich s vašim nákupom.

Priamy marketing
Podľa bodu 47 preambuly GDPR, spracúvanie údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.

Pokiaľ ste si u nás niečo zakúpili, stiahli elektronický produkt, prejavili záujem o naše služby a témy, ste u nás zaradení do príslušných mailových zoznamov. Následne vám podľa vami prejaveného záujmu občasne (niekoľkokrát do roka) pošleme e-mail s témami z oblastí, ktorými sa naša spoločnosť zaoberá, ako bolo uvedené v úvode tohto dokumentu a taktiež o našich aktivitách, ktoré by vás mohli zaujímať. Z týchto zoznamov sa môžete kedykoľvek hravo odhlásiť kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailu. V takom prípade už nebudete dostávať napr. e-mailové seriály s tipmi, informácie o našich aktivitách či nových článkoch.

Na čo tieto informácie používame?
Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám.
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, prieskumov, ankiet a pod.
 • Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie e-mailov súvisiacich s niektorými produktami a službami, ďalej noviniek, rád, tipov, informácie o produktoch a službách, o nových článkoch, o novinkách a pripravovaných akciách, atď.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov, po dobu 5 rokov, alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Uverejníme na tejto stránke.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na liviam@studiolivia.sk

 

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov platia od 21.1.2022

 

Potrebujete pomoc?

Napíšte mi na liviam@studiollivia.sk alebo volajte na 0905 820 376